Publications

2019:

2018:

  • When to Learn What: Deep Cognitive Subspace Clustering
    Yangbangyan Jiang, Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao and Qingming Huang
    ACM MM 2018. (CCF-A, Full paper) [pdf] [code]
  • Who to Ask: An Intelligent Fashion Consultant
    Yangbangyan Jiang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao and Qingming Huang
    ICMR 2018. (CCF-B, Demo paper, Best demo runner-up)